Optify ApS Forretningsbetingelser

Hent som PDF her

 1. Almindelige betingelser

1.1. Følgende forretningsbetingelser er gældende for enhver aftaleerhverver, der benytter Optify ApS’ ydelser indenfor online markedsføring, support eller udvikling. Betingelserne kan dog fraviges ved skriftlig aftale.

 

 1. Arbejdsopgaven

2.1. Arbejdsopgavens karakter fastlægges ved aftalens indgåelse, hvor indholdet afhænger af aftaleerhververens behov. Arbejdets udførsel, og fakturering af dette kan enten ske til en fast pris eller på timebasis. Dette fastlægges ud fra den konkrete opgave.

2.2. Ved aftalens indgåelse forpligtes aftaleerhververen til at opgive relevante oplysninger angående dennes virksomhed som adresse, cvr-nummer og en mailadresse hvortil korrespondance, materiale og fakturering skal ske. Ved ændring af de ovennævnte oplysninger, skal Optify ApS have skriftlig meddelelse herom.

 

 1. Reklamation

3.1. Har aftaleerhververen indsigelser over for Optify ApS i relation til forsinkelse eller mangler ved den leverede ydelse, skal denne, uden ugrundet ophold, give skriftlig meddelelse til Optify ApS, efter aftaleerhververen blev- eller burde være blevet bekendt hermed.

3.2. Reklamationen skal indeholde en begrundelse for de indsigelser der gøres gældende.

3.3. Modtager Optify ApS ikke en indsigelse inden 8 dage, betragtes ydelsen for leveret rettidigt og uden mangler.

 

 1. Underleverandører

4.1. Optify ApS  har mulighed for at benytte underleverandører, samt antage eksterne konsulenter, til at varetage hele eller dele af opgaven i den pågældende aftale. 

 1. Ansvar

5.1. Optify ApS’ erstatningsansvar kan udelukkende gøres gældende i tilfælde af væsentlig misligholdelse af aftalens hovedforpligtigelse.

5.2. Erstatningsansvar kan ikke gøres gældende for forsinkelse eller mangler ved opfyldelsen af Optify ApS’ forpligtigelser, hvis dette skyldes forhold som nævnes i punkt 6 (force majeure). Optify ApS er i øvrigt ikke erstatningsansvarlige, hvis forsinkelse, fejl eller mangler skyldes forsinkelser, fejl, afbrydelser eller forstyrrelser i infrastrukturen hos benyttede tredjepartsleverandører, eller andre tilknyttede parter.

5.3. Aftaleerhververens anvendelse af data i aftaleerhververens besiddelse sker på eget ansvar og Optify ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, som påføres aftaleerhververen eller tredjemand, ved direkte eller indirekte brug heraf. Det er tillige aftaleerhververens ansvar at foretage backup og sikkerhedskopiering af data, som er i hans besiddelse.

5.4. Optify ApS’ erstatningspligt omfatter alene aftaleerhververens direkte tab ved aftalens misligholdelse, hvilket medfører at indirekte tab og følgeskader ikke erstattes.

5.5. Den samlede erstatningspligt kan aldrig overstige den fakturerede værdi af ydelsen, som har givet anledning til erstatningsansvaret.

 

 1. Force majeure

6.1. Force majeure i henhold til aftalen omfatter forhold, som gør det umuligt for Optify ApS at opfylde aftalen på grund af uberegnelige omstændigheder, af en kvalificeret art. Dette omfatter både fysisk præstationsumulighed, samt tilfælde hvor opfyldelse af aftalen vil være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger for Optify ApS.

6.2. Der foreligger tillige force majeure, hvis ovennævnte skyldes forhold hos Optify ApS’ underleverandører.

6.3. Force majeure kan udelukkende gøres gældende, så længe de kvalificerede forhold nævnt i punkt 6.1 forhindrer opfyldelsen.

 

 1. Fortrolighed

7.1. Optify ApS har tavshedspligt mht. oplysninger om aftaleerhververen, som Optify ApS kommer i besiddelse af i forbindelse med aftalen. Samme ansvar omfatter i nødvendigt omfang Optify ApS’ underleverandører, samt andre eksterne aktører, der bistår Optify ApS med opfyldelse af aftalen.

7.2. Optify ApS må dog altid anvende aftaleerhververens navn som reference med mindre denne skriftligt meddeler, at de ikke ønsker dette.

7.3. Aftaleerhververen pålægges tillige en tavshedspligt, mht. oplysninger angående Optify ApS forretningsmæssige forhold, hvilket bl.a. omfatter leverancen, kontrakten, samt økonomiske forhold. Herudover hvad der betegnes som god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

7.4. Optify ApS kan dog videregive relevante oplysninger om aftaleerhververen, hvor dette er påkrævet for opgavens gennemførelse. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med køb af domænenavne eller registreringer, eller i kommunikation med underleverandører.

 

 1. Persondata

8.1. Aftaleerhververen er alene ansvarlig for at overholde gældende ret for alle persondataretlige aspekter, herunder indsamling og anvendelse af data.

8.2. Ved manglende overholdelse af de i punkt 10.1 nævnte forhold, skal aftaleerhververen dække ethvert krav der måtte blive rejst mod Optify ApS, samt friholde Optify ApSfor omkostninger forbundet hermed.

 

 1. Konkurrenceklausul

9.1. Aftaleerhververen kan ikke ansætte eller konsultere nogen af Optify ApS’ medarbejdere, samarbejdspartnere eller underleverandører, så længe denne er i et samhandelsforhold med Optify ApS og i en periode på 1 år efter dettes afslutning, uanset af hvilken årsag. Samme gøres gældende i forbindelse med kontraktens forhandling.

9.2. Overtrædelse af forbuddet i punkt 9.1 sanktioneres med en konventionalbod på kr. 100.000 per overtrædelse. Anses den fastsatte konventionalbod i det konkrete tilfælde for urimelig, kan der dog ske nedsættelse til et rimeligt beløb.

9.3. Betaling af konventionalboden frigør ikke aftaleerhververen for forbuddet nævnt i punkt 9.1.

 

 1. Priser

10.1.Optify ApS’ ydelser faktureres til de i aftalen fastsatte priser. Aftaleerhververen kan få oplyst en forhåndspris ved henvendelse til Optify ApS eller via hjemmesiden, enten som en fast pris, hvor dette er muligt, eller som timepris. Alle priser er eksklusiv moms. Optify ApS forbeholder sig retten til at opkræve gebyrer for support og service i forbindelse med den leverede ydelse, hvis dette overstiger hvad der må anses for almindeligt. For aftaler hvor der ikke er nævnt en pris, vil Optify ApS have ret til at opkræve standardpris på DKK 950,- pr. påbegyndt times arbejde, for den udførte service.

 

 1. Fordringshavermora

11.1.Skyldes manglende levering af ydelsen at aftaleerhververen forhindrer Optify ApS heri, vil denne forsat blive faktureret i overensstemmelse med aftalen.

11.2.Aftaleerhververen fastholder retten til den fakturerede ydelse, hvis han ikke senere end 3 måneder efter fakturering har udbedret de i punkt 11.1 nævnte forhold.

11.3.Aftaleerhververen kan efter omstændighederne anvende hans tilgodehavende til erhvervelse af Optify ApS andre ydelser ved efterfølgende aftale herom. Dette forudsætter dog, at aftaleerhververen giver skriftlig meddelelse herom, inden udløbet af den i punkt 11.2 nævnte tidsfrist.

 

 1. Fakturering

12.1.Fakturering for 1. måned sker ved aftalens indgåelse. Herefter faktureres der forud fra d. 1. i måneden. Det fakturerede beløb forfalder til betaling på faktureringsdatoen, med en betalingsfrist på 8 dage. Der tillægges 1 % i rente per påbegyndt måned ved for sen betaling, jf. renteloven hvis aftaleerhverver er erhvervsdrivende. Hvis aftaleerhverver er forbruger, tillægges procesrente.

12.2.Der opkræves et rykkergebyr på 100 kr. per rykkerskrivelse, dog højst 3 skrivelser vedrørende samme ydelse, jf. renteloven.

12.3.Optify ApS forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til tredjemand, herunder overdragelse til inkasso ved betalingsmisligholdelse.

12.4.Betalingsforsinkelse på mere end 30 dage udgør altid en væsentlig misligholdelse, hvorved Optify ApS vil være berettiget til at ophæve samarbejdet med aftaleerhververen ved skriftlig reklamation. Ophævelsen omfatter i denne forbindelse hele samarbejdsforholdet og ikke blot den pågældende aftale, som aftaleerhververen har misligholdt ved sin manglende betaling.

 

 1. Opsigelse

13.1.Ønsker aftaleerhververen at ophæve samarbejdsaftalen skal denne skriftligt give meddelelse herom. Opsigelsesvarslet er løbende måned plus 31 dage.

13.2.Optify ApS kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen med 30 dages varsel.

13.3.De første 3 måneder er der ingen binding for nogen part, dog skal aftaleerhverver naturligvis altid afregnes for det udførte arbejde.

 

 1. Ændringer

14.1.Optify ApS kan til enhver tid ændre nærværende betingelser uden varsel. De almindelige gældende betingelser vil fremgå af hjemmesiden.

 

 1. Konkurs

15.1.Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis aftaleerhververen på noget tidspunkt i aftalens løbetid; standser sin drift, kommer under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, eller træder i likvidation eller tvangsopløsning.

15.2.Dette gælder dog ikke hvor kurator/rekonstruktør/likvidator eller tilsynsførende indtræder i aftalen uden ugrundet ophold.

 

 1. Lovvalg

16.1.Alle aftaler indgået med Optify ApS er underlagt dansk ret.

16.2.Opstår der en tvist mellem parterne, som udspringer af, eller har tilknytning til aftalen eller parternes samarbejdsforhold, skal denne først og fremmest søges bilagt ved forhandling mellem parterne.

16.3.Kan parterne ikke opnå enighed ved forhandling, kan enhver af parterne indbringe tvisten for domstolene med byretten i Aarhus som 1. instans.

 

Databehandleraftale

 1. Baggrund for databehandleraftalen

1.1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som er gældende, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

1.2. Aftalen indgås og udformes med henblik på efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

1.3. Databehandleraftalen og forretningsbetingelserne er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige forretningsbetingelserne – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale. Derudover kan der, ved skriftligt samtykke, tilføjes yderligere punkter til databehandleraftalen.

1.4. Formålet med databehandleraftalen er, for databehandleren, at levere service og vejledning indenfor markedsføring, til den dataansvarlige.

1.5. Behandlingen af oplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om statistisk data gennem Google AdWords, Google Analytics, Microsoft Bing, Amazon og Facebook. Derudover kan databehandleren, i særlige tilfælde, gives adgang til backend systemer og web-platforme.

1.6. Behandlingen af personoplysninger kan f.eks. omfatte e-mailadresse, adresse, navn og telefonnummer.

1.7. Databehandleraftalen er ikke tidsbegrænset.

1.8. Ved indgåelse af databehandleraftalen godkender den dataansvarlige at databehandleren kan anvende underdatabehandlere, så længe at disse ikke har adgang til personoplysninger, og dermed udelukkende har adgang til anonymiseret statistisk data.

1.9. Databehandleraftalens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker på følgende måde:

1.9.a. Databehandleren indsætter evt. e-mail-lister i AdWords, Bing, Facebook eller Amazon, hvis dette forespørges af den dataansvarlige.

1.9.b. Databehandleren logger ind i den dataansvarliges backend eller web-platform, for at løse eller kontrollere forskellige opgaver, efter ønske fra den dataansvarlige.

1.10. Sikkerhedsniveauet skal afspejle at der, som udgangspunkt, kun er tale om behandling af oplysninger der er statistiske og anonyme. Dog skal sikkerhedsniveauet tage høje for evt. sammenlægning af oplysninger der kan føre til personlig identifikation, såsom sammenlægning af e-mail og adresse. Dog behandles intet personfølsomt som defineret i artikel 9 om ”særlige kategorier af personoplysninger”.

1.11. Lister der indeholder oplysninger som kan føre til personlig identifikation, slettes af databehandleren umiddelbart efter disse lister er blevet overført til relevant lokation.

1.12. Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.

 

 1. Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder

2.1. Den dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

2.2. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.

 

 1. Databehandleren handler efter aftale

3.1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret aftale fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

3.2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en aftale efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

 

 1. Fortrolighed

4.1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.

4.2. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor den dataansvarlige.

4.3. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

4.4. Databehandleren skal, efter anmodning fra den dataansvarlige, kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

 

 1. Anvendelse af underdatabehandlere

5.1. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er anført i punkt 2.8

5.2. Skulle det være nødvendigt for databehandleren at videresende personoplysninger til en underdatabehandler, skal databehandleren anmode om godkendelse hertil direkte ved den dataansvarlige.

 

 1. Underretning om brud på persondatasikkerheden

6.1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.

6.2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 48 timer efter at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer.

 

 1. Sletning og tilbagelevering af oplysninger

7.1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

 

 1. Parternes aftaler om andre forhold

8.1. En eventuel (særlig) regulering af parternes aftale, herunder ekstra underdatabehandlere eller processer, aftales og godkendes skriftligt via. mail mellem parterne.

 

 1. Ikrafttræden og ophør

9.1. Databehandleraftalen træder automatisk i kraft med øjeblikkelig virkning ved indgåelse af et samarbejde med Optify.

9.2. Aftalen kan af begge parter kræves genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i aftalen giver anledning hertil.

9.3. Opsigelse af databehandleraftalen kan ske i henhold til de opsigelsesvilkår, inkl. opsigelsesvarsel, som fremgår af Forretningsbetingelserne.

9.4. Aftalen er gældende, så længe behandlingen består. Uanset Forretningsbetingelserne og/eller databehandleraftalens opsigelse, vil databehandleraftalen forblive i kraft frem til behandlingens ophør og oplysningernes sletning hos databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.